อบรมสัมมนา

เด็กดีของแผ่นดิน Logo

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับชั้น นับเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาอย่าง มีระบบ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ตลอดจนตอบโจทย์สมรรถนะครูตามตัวบ่งชี้ในโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ทั้งครองตน ครองคน ครองงาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน จึงจัดการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ โดยทุกหลักสูตร

  • คัดสรรวิทยากรคุณภาพระดับชาติ
  • พัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติ
  • เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มากกว่า ทฤษฎี
  • สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับเพื่อนครูทั่วประเทศ
  • มีสื่อและเอกสารประกอบการอบรม/สัมมนาทุกหลักสูตร
  • มีกระบวนการติดตามผล เพื่อการรับรางวัลครูดีของแผ่นดิน
  • มีภาพสวยๆ ไว้โพสต์ทาง Facebook และ IG
  • ผ่านการรับรองว่าได้มาตรฐานและทันสมัย*
  • ค่าลงทะเบียนในอัตราที่คุ้มค่า
  • * บางหลักสูตรได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองเพื่อการทำผลงานวิชาการได้