Payment Method

Logo KTB

ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี: มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์
เลขที่บัญชี: 006 – 0 – 20390 – 0

คิวอาร์โคด บัญชีมูลนิธิ

Payment detail and Upload slip

*กรุณาตรวจทานรายละเอียดให้ถูกต้องอีกครั้ง ก่อนยืนยันการแจ้งชำระเงิน