วิธีการสนับสนุนมูลนิธิ
ท่านสามารถบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 บริจาคเงินตามกำลังศรัทธาของท่าน โดยเลือกช่องทาง ได้ดังนี้
  • 1.1 เงินสด นำฝากเข้า ชื่อบัญชี มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006 – 0 – 21576 – 3
  • 1.2 โอนเงินผ่านระบบออนไลน์ Mobile Banking เลือกโอนเงินมาที่ บัญชี มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 006 – 0 – 21576 – 3
  • 1.3 สแกน QR Code นี้ แล้วบริจาคเงินตามที่ท่านต้องการ
    คิวอาร์โคด บัญชีมูลนิธิ2
  • 1.4 เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย “มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน”
ขั้นที่ 2 ส่งสลิปการโอนเงิน พร้อม ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ของท่าน และวัตถุประสงค์การโอนเงิน มาที่
  • 2.1 ไลน์@
  • 2.2 Inbox Facebook เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
  • 2.3 ไปรษณีย์ ที่อยู่ 103 ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
ขั้นที่ 3 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งใบสำคัญรับเงินไปยังท่าน ภายใน 7 วันทำการ