บริจาคสนับสนุนโครงการต่างๆ
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมงาน_ครูดี

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมงาน_นักเรียนดี

โครงการเด็กดีของแผ่นดิน

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมงาน_ศึกษานิเทศน์

โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน

ขั้นตอนการสนับสนุนโครงการและบริจาคทั่วไป
ขั้นที่ 1 ท่านสามารถบำรุงสมาชิกได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1.1 เงินสด นำฝากเข้า ชื่อบัญชี มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน(บำรุงสมาชิก-บริจาค) ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006 – 0 – 21576 – 3
1.2 โอนเงินผ่านระบบออนไลน์ Mobile Banking เลือกโอนเงินมาที่ บัญชี มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน (บำรุงสมาชิก-บริจาค) ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 006 – 0 – 21576 – 3
1.3 สแกน QR Code นี้ แล้วบำรุงสมาชิกตามระดับที่ท่านต้องการ
QRCodeบริจาคทั่วไป+บำรุงสมาชิก
ขั้นที่ 2 แจ้งการบริจาค และข้อมูลผู้บริจาค
2.1 กรอกวัน เดือน ปี และ เวลา ที่ท่านบริจาค
2.2 แนบหลักฐานการบริจาค
2.3 ข้อมูลผู้บริจาค (สำหรับออกใบสำคัญรับเงิน พร้อมกรอกข้อมูลเพิ่มเติมที่ปรากฏ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน)
2.4 กดแจ้งการบริจาค
ขั้นที่ 3 เจ้าหน้าที่ดำเนินการหลังจากที่ท่านได้แจ้งข้อมูลเพื่อการบริจาค โดยที่
3.1 เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของท่าน
3.2 เจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้บริจาค ผ่านทางเพจเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
3.3 เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกใบสำคัญรับเงิน พร้อมจัดส่ง ไปยังท่าน ภายใน 7 วันทำการ (ในขั้นตอน 3.3 ผู้บริจาค สามารถตรวจสอบเลขที่ไปรษณีย์ได้ที่ E-Mail ผู้บริจาค)