“อาสาของแผ่นดิน” สาขาสารสนเทศ

บทบาทหน้าที่
เพื่อร่วมพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศของมูลนิธิครูดีของแผ่นดินให้มีระบบ ได้มาตรฐาน และสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน

คุณสมบัติ

  1. เป็นผู้มีจิตอาสา ทำหน้าที่โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
  2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดี
  3. จะทำหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และละเอียดรอบคอบ
  4. ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ในปีการศึกษาที่ทำหน้าที่

รุ่นที่ 1 รับสมัคร 5 ท่าน
รุ่นที่ 2 กำลังจะเปิดรับสมัคร