“อาสาของแผ่นดิน” สาขากัลยาณมิตร

บทบาทหน้าที่
เพื่อทำหน้าที่สื่อสารการดำเนินโครงการ แก่เพื่อนผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติ

  1. มีจิตอาสา ทำหน้าที่ด้วยใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน
  2. ไม่มีความประพฤติเสียหาย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
  3. มีอัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการสนทนาพูดคุย การดูแลผู้คน แต่ไม่เพ้อเจ้อ ไร้สาระ
  4. มีทักษะการสื่อสาร การเชิญชวน และให้กำลังใจแก่สมาชิกมูลนิธิ (มูลนิธิจะแนะนำรายละเอียดการปฏิบัติงานให้)
  5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน เช่น Facebook Application ต่างๆ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  6. มีประสบการณ์ เคยปฏิบัติงานสหกรณ์ หรือเคยจัดงานออกร้าน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  7. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน สามารถเข้าร่วมเป็นจิตอาสาครั้งนี้ได้

รุ่นที่ 1 จำนวน 60 ท่าน
รุ่นที่ 2 รอการประกาศต่อไป