มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน Logo
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19
มูลนิธิ จึงขอเลื่อนการอบรม/สัมมนาออกไปก่อน
เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป