โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน


ครูดีของแผ่นดิน เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

ลึกลงไปในมิติของความมนุษย์ที่มีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐาน ทำให้สังคมของการเรียนรู้ไม่เคยจบสิ้น บรรดาแม่พิมพ์แห่งปัญญาไม่เคยสูญหาย โลกนี้ยังคงศักดิ์และศรีแห่งดวงใจอันมุ่งมั่นของคุณครูผู้ทุ่มเท เสียสละ ในการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ด้วยมุ่งหวังประโยชน์สุขแก่สังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญโครงการเด็กดีของแผ่นดิน

เด็กดีของแผ่นดิน (Z-iDol)

เด็กรุ่นใหม่ ที่เรียกกันว่า Generation Z หรือ Gen Z คือ นิยามของเด็กที่เกิดหลังปี ค.ศ. 1995 หรือ ปี พ.ศ. 2538 ลงมา เด็กกลุ่มนี้เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย แวดล้อมด้วยการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตในสังคมดิจิทัล การติดต่อสื่อสารไร้สาย และสื่อสมัยใหม่ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้มีคุณอนันต์ แต่ก็มีโทษมหันต์หากใช้ไม่ถูกทิศทาง ซึ่งการดูแลเด็กยุคนี้ ต้องใช้ “ความรัก” “ความเข้าใจ” บนพื้นฐานของความ “หลากหลาย” และ “แตกต่าง” จะใช้การบังคับอย่างที่ผ่านๆมามิได้อีกต่อไป


โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน

ศึกษานิเทศก์คือใคร?

ศึกษานิเทศก์ (Supervisor) คือ ผู้ทำหน้าที่แนะนำ ชี้แนะแนวทางให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความตระหนักรู้ มีทักษะในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนักบริหารระดับสูงในองค์กรที่สังกัด เช่น ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่าง ๆ เป็นต้นโครงการอบรม/สัมมนา


อบรมสัมมนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับชั้น นับเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ตลอดจนตอบโจทย์สมรรถนะครูตามตัวบ่งชี้ในโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน


โครงการ Be Internet Awesome
ทำไมต้องเรียนรู้ Be internet awesome (by google)
เป็นที่ทราบกันดีว่าในยุคเทคโนโลยีปัจจุบัน เราต่างเริ่มตระหนักถึงปัญหาของเด็กไทยกับพิษภัยจากอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนดาบสองคมที่มีทั้งคุณอนันต์และโทษมหันต์ในเวลาเดียวกัน การใช้อินเตอร์เน็ตนั้นก่อประโยชน์มหาศาล แต่ก็แอบแฝงไปด้วยอันตรายต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมของเด็ก ค่านิยมผิดๆ ในเรื่องเพศ การล่อลวงในวงสนทนา นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยเรื่องลามก และเรื่องความรุนแรงต่างๆ มากมาย สื่อสีดำและสีเทามีมากมายในเกมส์โทรศัพท์มือถือที่อยู่ใกล้บุตรหลานเราเสียยิ่งกว่าพ่อแม่ ซึ่งยากต่อการควบคุมตรวจสอบได้ อาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตเหล่านี้เป็นภัยที่อันตรายมากพอที่จะกำหนดเส้นทางอนาคตของเด็กได้เลยทีเดียว
โครงการอาสาของแผ่นดิน


อาสาของแผ่นดิน

สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมที่คนมีความเอื้อเฟื้อแบ่งปัน มีน้ำใจโอบอ้อมอารี รักการให้เมตตาเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน หล่อหลอมในวิถีชีวิตและจิตวิญญาณมาตั้งแต่ครั้งอดีต จนกลายเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนไทย ในเรื่องของการต้อนรับขับสู้แขกผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มเปี่ยมมิตรไมตรีเสมอ จนได้รับขนานนามไปทั่วโลกว่า “สยามเมืองยิ้ม”