มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน Logo
กรอกข้อมูลเพื่อรับเกียรติบัตร Be Internet Awesome

โรงเรียนของท่าน:

1. ท่านคิดว่าหลักสูตร Be Internet Awesome มีประโยชน์ต่อผู้เรียนมากน้อยเพียงใด2. ข้อดีของหลักสูตร Be Internet Awesome คืออะไร3. สิ่งที่หลักสูตร Be Internet Awesome ควรพัฒนาคืออะไร