ทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนดีของแผ่นดิน ช่วงวิกฤตโรคติดต่อโควิด-๑๙