มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน แสดงความยินดีผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ผู้แทนมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน นำโดย นางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ดร.กิตติกร คัมภีรปรีชา นายฐกร พฤฒิปูรณี เข้าแสดงความยินดี กับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.สุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา
ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

รูปข่าวสาร21-01

รูปข่าวสาร21-02

รูปข่าวสาร21-03

รูปข่าวสาร21-04

รูปข่าวสาร21-05

รูปข่าวสาร21-06

รูปข่าวสาร21-07

รูปข่าวสาร21-08

รูปข่าวสาร21-09

รูปข่าวสาร21-10

รูปข่าวสาร21-11

รูปข่าวสาร21-12