ชี้แจงโครงการฯ แก่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา นางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ประธานอนุกรรมการโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ฯ ได้จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดผู้บริหารดีของแผ่นดิน ณ สำนักงานมูลนิธิครูดีของแผ่นดินในการนี้ ได้รับเกียรติจาก
1. ดร.บัณฑิต พัดเย็น นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต ผอ.โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
2. ดร.นพดล ฤทธิโสม อดีตนายกสมาคมนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ผอ.โรงเรียนวัดไผ่ตัน
3. ดร.พัทธโรจน์ กมลโรจน์สิริ กรรมการสมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ผอ.โรงเรียนแสงวิทยา จ.สระบุรี
4. ผอ.เชาวลิต บุญอิ่ม อนุกรรมการโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ผอ.โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา จ.สิงห์บุรี
5. นายฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
ร่วมเป็นคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาเครื่องมือดังกล่าว

รูปข่าวสาร20-01

รูปข่าวสาร20-06

รูปข่าวสาร20-05

รูปข่าวสาร20-07

รูปข่าวสาร20-08

รูปข่าวสาร20-09

รูปข่าวสาร20-10