รูปหน้าปกข่าวสาร22

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน แสดงความยินดีผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ผู้แทนมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน นำโดย นายฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เข้าแสดงความยินดี กับผู้บริหารระดับสูง […]

รูปหน้าปกข่าวสาร21

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน แสดงความยินดีผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ผู้แทนมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน นำโดย นางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ดร.กิตติกร คัมภีรปรีชา นายฐกร พฤฒิปูรณี เข้าแสดงความยินดี กับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องใน […]

รูปหน้าปกข่าวสาร20

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนาเครื่องมือวัดผู้บริหารดีของแผ่นดิน

เมื่อวันที่27 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา นางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ประธานอนุกรรมการโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ฯ ได้จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดผู้บริหารดีของแผ่นดิน […]

รูปหน้าปกข่าวสาร19

ชี้แจงโครงการฯ แก่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

วันนี้ (19 มิ.ย.63) เวลา 10.30-12.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรียนเชิญ นายฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เป็นวิทยากร […]

รูปหน้าปกข่าวสาร18

ประชุมพัฒนาตัวชี้วัดและเครื่อมมือวัดศน.ดีของแผ่นดิน

วันนี้ (18 มิ.ย.63) มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและศึกษานิเทศก์จากหลายหน่วยงาน เช่น ดร.ชื่นฤดี บุตะเขียว ผอ.กลุ่มขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ […]

รูปหน้าปกข่าวสาร17

ปรึกษาแนวทางการดำเนินโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน

วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) นายฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้เข้าพบ ดร.กิตติกร คัมภีรปรีชา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ […]

รูปหน้าปกข่าวสาร16

หารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน กับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น. พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน พร้อมด้วย นางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ประธานโครงการ […]

รูปหน้าปกข่าวสาร15

ประชุมอาสาของแผ่นดิน สาขากัลยาณมิตร

วันนี้ (30 พฤษภาคม 63) เวลา 10.00-10.40 น. มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน นำโดย นายฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ ประชุมชี้แจงภาพรวม และ […]

รูปหน้าปกข่าวสาร14

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เชิญผู้แทน สช. และ กศน. ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินสู่ ครู สช. และกศน.

วันนี้ (13 มี.ค.2563) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ บุญเรือง) ได้เชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) […]